Oferta

Co oferujemy:

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT

 • sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży
 • rejestracja dla potrzeb VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych
 • rejestracja dla potrzeb VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych
 • kontrola dokumentów dotyczących operacji podlegających rozliczeniu VAT

Prowadzenie ksiąg handlowych - w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o rachunkowości

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości firmy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

Obsługa kadrowo - płacowa pracowników oraz zleceniobiorców

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • obsługa rozliczeń z ZUS
 • prowadzenie kartotek pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • rozliczenia roczne pracowników PIT-11

Pomoc przy uruchamianiu działalnośc

 • pomoc przy wypełnianiu wniosków rejestracyjnych
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania
 • wypełnianie druków zgłoszeniowych ZUS
 • inne niezbędne czynności

Obsługa podatkowa osób indywidualnych

 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT
 • sporządzanie deklaracji spadkowych
 • pozostałe sprawy indywidualne osób fizycznych

Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych wymaganych przez banki, Urząd Marszałkowski, ubezpieczycieli, leasing
 • sporządzanie bieżących analiz dla kontrahentów zgodnie z ustalonymi wzorami
ZASADY WSPÓŁPRACY
 • Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców z terenu całej Polski - przewidujemy kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy.
 • Przed rozmową prosimy o przygotowanie niezbędnych informacji w celu ustalenia ceny za usługi – jaka jest forma opodatkowania, średnia liczba dokumentów w miesiącu, liczba zatrudnionych pracowników.
 • Najszybciej jak to jest możliwe przedstawimy ofertę cenową, a po jej akceptacji prześlemy projekt umowy do podpisania (istnieje możliwość negocjacji warunków umowy).
 • Po nawiązaniu współpracy odbiór dokumentów od podatnika może odbywać się w siedzibie biura, w siedzibie podatnika lub dokumenty można dostarczać przy wykorzystaniu poczty internetowej, poczty tradycyjnej lub kuriera.